Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bám sát nhiệm vụ hoạt động của công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực của ngành và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Hỷ đã xây dựng chương trình công tác ngay từ đầu năm, phân công cán bộ phụ trách theo từng lĩnh vực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, qua đó đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Các báo cáo viên của huyện Đồng Hỷ tham quan mô hình trồng đào tại xã Minh Lập.

 

Trong những năm qua, với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt và chỉ đạo trên mặt trận tư tưởng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Hỷ đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua kiểm tra đánh giá, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, số cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trung bình từ 97% trở lên; 100% cán bộ, đảng viên sau khi học tập đã viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu thực hiện. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Triệu Văn Lũy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Trước khi triển khai các chỉ thị, nghị quyết ở các đơn vị, chúng tôi luôn dành nhiều thời gian để nghiên cứu sâu nội dung các chỉ thị, nghị quyết. Sau đó thu thập các số liệu, thông tin thời sự, thiết thực để truyền tải đến người nghe. Trong quá trình truyền đạt, chúng tôi cũng quan tâm sử dụng các thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu và dành thời gian để trao đổi, củng cố lại những điểm mấu chốt vào cuối buổi học tập…

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Tổ biên soạn chỉnh lý, bổ sung, tái bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Hỷ. Tính đến tháng 6-2019, toàn huyện đã có 13 cuốn lịch sử đảng bộ xã, thị trấn và 2 cuốn lịch sử ngành được thẩm định, thông qua và xuất bản. Nhìn chung, các cuốn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử ngành đảm bảo các bước nghiên cứu lịch sử, đúng quy trình theo hướng dẫn của tỉnh. Là một trong những địa phương có quá trình chuẩn bị và biên soạn Cuốn lịch sử Đảng bộ được đánh giá cao, xã Nam Hòa đã chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch và sưu tầm tư liệu, kết cấu của cuốn sách chặt chẽ và khoa học. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Hòa chia sẻ: Được sự tạo điều kiện của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Nam Hòa giai đoạn 1946-2015 đã hoàn thiện trong vòng hơn 1 năm. Sau khi ban hành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã rất phấn khởi, chúng tôi coi đây là công trình lịch sử, là tư liệu quan trọng để mai sau các thế hệ biết được quá trình thành lập xã, thành lập Đảng bộ địa phương.

Đồng chí Diệp Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cho biết: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao khả năng nắm bắt tình hình để định hướng kịp thời dư luận xã hội; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt công tác hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương. Xây dựng và giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các ban, ngành trong Khối Khoa giáo hoạt động hiệu quả. Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức, duy trì lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 8, khóa 9 với 178 học viên; 1 lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 21 cho 50 học viên; mở được 11 lớp bồi dưỡng với gần 1.000 lượt học viên tham gia; lồng ghép các chuyên đề tại 7 lớp với 585 lượt học viên. Đồng thời, tổ chức 5 kỳ giao ban báo cáo viên với hơn 200 lượt báo cáo viên và đại biểu tham dự; tham mưu tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019; phối hợp tổ chức chuyến đi học tập thực tế, thăm Di tích Lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ cho báo cáo viên cấp huyện. 

Cùng với đó, đơn vị cũng đã tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy huyện triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tập thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gắn với những việc làm cụ thể, như: Cải tiến lề lối làm việc; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng và trách nhiệm thực thi công vụ; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Đồng chí Diệp Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cho biết: Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, đặc biệt là tham mưu, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Tuyên giáo cũng sẽ chú trọng tham mưu, triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, sớm hoàn thành nhiệm vụ ra mắt Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và tham gia công tác chuẩn bị Đại hội…

Với các giải pháp cụ thể được thực hiện một cách đồng bộ, trong đó có việc tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đủ về số lượng, có năng lực, phẩm chất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ là cầu nối quan trọng để đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống...

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: